ISO/TC 154

Liaison tag

ISO/TC 154 CAT Meeting Minutes 2018-09-19

ISO/TC 154 CAT Conference Call

19 Sep
Event time
8:00-9:00pm Beijing Time (UTC+8)
Chair
Hongru (Judy) Zhu
Secretariat
Jianfang Zhang
Participants
Hongru (Judy) Zhu, Anders Grangard, Jianfang Zhang, Ray Denenberg, Ronald Tse, Mei-li Chen, Yan Zhang, Peter Plapper, Dapeng(Max) Liu, Linda Wang
Excused
Jasmine, Sue Probert, Lance, Mary Kay Blantz, Chris Nelson, khouja Ahmed, Peter Rybar

ISO/TC 154 CAT Meeting Minutes 2018-08-22

ISO/TC 154 CAT Conference Call

22 Aug
Event time
8:00-9:00pm Beijing Time (UTC+8)
Chair
Hongru (Judy) Zhu
Secretariat
Jianfang Zhang
Participants
Hongru (Judy) Zhu, Anders Grangard, Christof Oberhausen, Jasmine, Jianfang Zhang, Ray Denenberg, Chris Nelson,Yan Zhang, Peter Plapper, Peter Rybar, Dapeng(Max) Liu, Linda Wang.
Excused
Sue Probert, Lance, Mary Kay Blantz, Ronald Tse, Mei-li Chen, Khouja Ahmed

ISO/TC 154 CAT Meeting Minutes 2018-06-06

ISO/TC 154 CAT Conference Call

06 Jun
Event time
8:00-9:00pm Beijing Time (UTC+8)
Chair
Hongru (Judy) Zhu
Secretariat
Jianfang Zhang
Participants
Yan Zhang, Jasmine, Peter Plapper, Ray Denenberg, Dapeng (Max) Liu, Mei-li Chen, Linda Wang, Jianfang Zhang, Khouja Ahmed
Excused
Sue Probert, Anders Grangard, Chris Nelson, Mary Kay Blantz, Ronald Tse, Peter Rybar, Christof Oberhausen

ISO/TC 154 CAT Meeting Minutes 2018-05-09

ISO/TC 154 CAT Conference Call

09 May
Event time
8:00-9:00pm Beijing Time (UTC+8)
Chair
Hongru (Judy) Zhu
Secretariat
Jianfang Zhang
Participants
Peter Rybar, Jasmine, Sue Probert, Ray Denenberg, Dapeng (Max) Liu, Mei-li Chen, Christof Oberhausen, Anders Grangard, Chris Nelson, Linda Wang
Excused
Yan Zhang, Peter Plapper, Mary Kay Blantz, Ronald Tse, Jianfang Zhang

ISO/TC 154 CAT Meeting Minutes 2018-03-15

ISO/TC 154 CAT Conference Call

15 Mar
Event time
8:00-9:00pm Beijing Time (UTC+8)
Chair
Hongru (Judy) Zhu
Secretariat
Jianfang Zhang
Participants
Peter Rybar, Jasmine, Sue Probert, Ray Denenberg, Peter Plapper, Dapeng (Max) Liu, Mei-li Chen, Christof Oberhausen, Ahmed KHOUJA
Excused
Yan Zhang, Anders Grangard, Mary Kay Blantz, Linda Wang, Ronald Tse